Hry a zajímavá cvičení pro výuku českého jazyka


Milí učitelé českého jazyka,
na této stránce jsou uveřejněny hry a zajímavá cvičení, které vznikly jako seminární práce pro předmět Didaktika českého jazyka na PedF UK v Praze.

Vyjmenovaná slova
Inzerát
Frazémy
Jazykové příručky
Větné členy
Charakteristika
Slovní druhy
Slovesné třídy
Dialog
Latinská terminologie
Obtížné tvary slov (např. 2.p.sg. slova mzda)


DOMINO
Hra založená na principu domina je určena pro skupinové procvičování vyjmenovaných slov. Skupina 4-5 žáků si mezi sebou rozdělí lístečky, jeden žák (např. nejstarší) položí libovolný lístek na stůl, ostatní žáci navazují své lístečky tak, aby bylo doplněno správné i/í/y/ý. Pokud budou žáci postupovat správně, první a poslední lísteček budou také tvořit správně doplněnou dvojici.

Pozn.: Vytvořené předlohy pro hru domino jsou uloženy v podobě dokumentu DOMINO a DOMINO2. Každou vytištěnou stranu je třeba podlepit barevným papírem a rozstříhat na lístečky podle tohoto vzoru:

Y
V Praze se nám l-bilo.


Inzerát
Pracovní list na téma inzerát nabízí 3 druhy cvičení, zahrnuje práci se slovníkem a vlastní tvorbu. List má formát A4, druhá strana listu je vhodná pro nalepení různých inzerátů.


Frazémy
Pracovní list nabízí 5 skupin frazémů. Cvičení frazémy a jejich význam je vhodné pro 9.ročník ZŠ. Organizační forma: skupinová práce.
Zadání: Frazeologické obraty často používáme. Umožňují nám stručně a výstižně vyjádřit určitou myšlenku. Víte, co znamenají následující frazémy? Co jimi chceme říct, když je použijeme? Pokuste se je vysvětlit.


Jazykové příručky
Cvičení pro skupinovou práci se Slovníkem spisovné češtiny a Akademickým slovníkem cizích slov. Průběh vyučovací hodiny: 1/2 hodiny skupina hledá významy slov ve slovníku (zároveň se učí jejich pravopis), 1/4 prezentace výsledků jednotlivých skupin.
Zadání: Pomocí Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (nebo Akademického slovníku cizích slov) vysvětlete následující přejatá slova (nebo k nim přiřaďte česká synonyma) a vytvořte s nimi věty, ve kterých se projeví rozdílné významy u jednotlivých dvojic.


Větné členy
Cvičení pro jednotlivce na opakování větných členů je obohaceno tajenkou, vyřeší-li žák správně všechny otázky, tajenka jim prozradí, jak se jim dařilo.
Zadání: U podtrženého slova určete, o jaký větný člen se jedná. Výsledky si zapisujte na do sešitu (nebo na list papíru), po skončení práce přiřaďte ke každé odpovědi písmeno podle tabulky.


Charakteristika
Cvičení na opakování slohového útvaru charakteristika. Žáci jsou rozděleni do dvojic (popř.1 trojice), každý charakterizuje pohádkovou postavu, která mu byla přidělena a sleduje, kdo je jeho pohádkovým partnerem. Podrobnější instrukce viz příloha.


Slovesné třídy


Dialog
Vytváření dialogů za neživé věci je vhodné cvičení pro připravený mluvený dialog.
Návod: žáci vytvoří dvouje, vylosují si lístek, na němž jsou nápsány názvy dvou předmětů, rozdělí si role. Mají deset minut na vyhotovení dialogu, potom dialog předvevou před třídou. Ostatní žáci se snaží uhodnout, za které předměty je dialog veden. Podrobnější instrukce viz příloha.


Latinská terminologie
Na procvičení latinské terminologie můžeme použít cvičení na procvičování obtížných tvarů slov, ve kterém je zádání jak v české, tak právě v latinské terminologii.


Obtížné tvary slov (např. 2.p.sg. slova mzda)
Cvičení je zaměřeno na procvičování méně používaných tvarů slov, ve kterých by žáci mohli chybovat. V případě, že bychom použili českou terminologii, můžeme hru zařadit již v 5.ročníku, s použitím latinské terminologie se hodí spíše do 9.ročníku a na SŠ.
Postup: Třídu rozdělíme do dvojic. Každá dostane seznam otázek a čtvercovou sít, jejíž jednotlivá pole jsou očíslována. Žáci spolu hrají "piškvorky" tak ,že si 1. žák vybere políčko a zodpoví otázku s týmž číslem. 2.žák kontroluje správnoust odpovědi. V případě špatné odpovědi mu políčko připadá. Postup se opakuje ve změněném pořadí. Vítězí ten, komu se podaří získat 4 políčka v řadě, sloupci nebo na úhlopříčce. Hra pokračuje do vyčerpání všech políček (políčka se mohou ve výherní řadě opakovat), nebo do určitého časového limitu. Na závěr je třeba, aby učitel společně se žáky zkontroloval správnoust odpovědí.